Tag: badania obserwacyjne (5)

Badania obserwacyjne

Badania obserwacyjne

 

Dużo wcześniej niż badania kliniczne, były prowadzone badania obserwacyjne. Stały się one niejako badaniami pierwotnymi. Nie należy przy tym błędnie interpretować zagadnienia badań pierwotnych, ponieważ nadal są one szeroko prowadzone w medycynie. Badania obserwacyjne to nic innego, jak bierne obserwowanie grupy osób wybranej z szerszej populacji, nie mając jednocześnie wpływu na to, na jakie osoby w grupie działa rozważany czynnik. Najczęściej ów badania wykorzystuje się do oceny czynników ryzyka, czynników prognostycznych, jak i w każdej innej sytuacji, w której jest niemożliwe, nieetyczne lub po prostu zbyt drogie przeprowadzenie badania klinicznego.

 

Organizacja badań obserwacyjnych

 

Wyróżnia się dwa rodzaje badań obserwacyjnych. Są nimi retrospektywne badania i prospektywne. Pierwsze z nich, czyli retrospektywne dotyczą przeszłości, co wskazuje nam już ich nazwa. Ów badania ograniczają badacza do analizowania dostępnych danych, ponieważ w głównej mierze bazują na stworzonej już wcześniej dokumentacji medycznej. Drugi rodzaj badań, prospektywne, odnosi się do przyszłości. Pozwalają one na dokładne i szczegółowe zaplanowanie przebiegu całego badania, a mianowicie czasu jaki przeznaczony będzie na jego trwanie, zakresu gromadzenia danych, jak również wszystkich szczegółów, których nie sposób ustalić w przypadku retrospektywnych badań.

 

Różnice i podobieństwa z badaniami klinicznymi

 

Zarówno badania kliniczne, jak i badania obserwacyjne i w zasadzie każde inne badania należy w odpowiedni sposób przygotować, przeprowadzić, zinterpretować, a następnie przeanalizować otrzymane wyniki. Oceny stopnia ich wiarygodności są zarówno w badaniach obserwacyjnych, jak i klinicznych bardzo podobne. Mówiąc w skrócie, są one intuicyjne i zdroworozsądkowe, w dużej mierze. Warto podkreślić, że realizacja badań obserwacyjnych, w porównaniu do badań klinicznych są o wiele łatwiejsze i tańsze do przeprowadzenia, dzięki czemu można je przeprowadzić nie tylko na małej, ale również na bardzo dużej grupie pacjentów. Inną różnicą jest dostęp do dodatkowych informacji. Badania retrospektywne i prospektywne wnoszą do badania dodatkowe informacje, gdyż badania kliniczne dzieją się tylko tu i teraz. Oceniając wiarygodność obu rodzajów badań obserwacyjnych, warto zwrócić uwagę na opis oraz obecność grupy kontrolnej, bardzo podobne postępowanie oraz środek oceny zakładanego efektu w dwóch grupach respondentów, którzy kończą oba badania.


Badania kliniczne i obserwacyjne - kontrola jako składnik sukcesu

Badania kliniczne i obserwacyjne - kontrola jako składnik sukcesu

 

Przeprowadzając procesy badawcze bardzo ważne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na zachowanie wysokiej jakości przeprowadzanego badania. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na możliwość monitorowania badań klinicznych i badań obserwacyjnych, co pozwala czuwać nad przebiegiem procesu badawczego, jak i osiąganych wyników. W głównej mierze zaś umożliwia to dynamiczne reagowanie na pojawiające się zdarzenia.

 

Kim jest i na czym polega praca monitora?

 

Istotną rolę w procesach zorientowanych na badaniach klinicznych odgrywa monitor, którego można określić jako pośrednika między badaczami a osobami sponsorującymi dany projekt. Do zadań monitorów zaliczyć można przede wszystkim:

 

 • współpracę z ośrodkami badawczymi;
 • pomoc we właściwym przeprowadzaniu badania;
 • gromadzenie potrzebnych danych z ośrodków, które realizują badanie;
 • sprawdzanie jakości pozyskiwanych danych;
 • weryfikacja danych.

 

Monitor daje przede wszystkim bezpieczeństwo

 

Prace podejmowane przez monitorów przede wszystkim skupiają się na uwzględnieniu:

 

 • dobrej praktyki klinicznej;
 • przestrzeganiu stworzonego protokołu badania;
 • bezpieczeństwa pacjentów objętych badaniem;
 • zgłaszanie badania do komisji bioetycznej.

 

Stąd można powiedzieć, iż monitor czuwa nad przebiegiem procesu badawczego, który odnosi się do zachowania prawidłowego zdrowia danej społeczności. Osoba w postaci monitora jest potrzebna, aby zachować właściwy, a więc bezpieczny i zgodny z przyjętymi zasadami przebieg procesu badawczego.    

 

Uczestnik procesu powinien czuć się bezpiecznie

 

Ogólnie rzecz ujmując realizowane procesy badawcze nakierowane na zachowanie odpowiedniego zdrowia pacjentów bądź też ich znacznej poprawy powinny być kontrolowane przez osoby, który potrafią zachować odpowiednie dystans. Tylko on pozwoli na przedstawienie wiarygodnych wyników i wyłapywanie zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca.

 

Kontrola jako sposób na dobry efekt

 

Osoba monitora wpływa tak na bezpieczeństwo procesu, jak i podnoszenie komfortu związanego z zachowaniem potrzeby bezpieczeństwa pacjentów. Ponadto monitorowanie badań klinicznych wpływa na jakość wprowadzanych rozwiązań i trafność podejmowanych decyzji. Jednocześnie pozwala to na uporządkowanie dotychczasowych efektów badania ora wprowadzenie ewentualnych udoskonaleń. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że odpowiednia kontrola przekłada się na ostateczną wartość zrealizowanego procesu badawczego.


Dlaczego warto skorzystać z eCRF?

Dlaczego warto skorzystać z eCRF?

 

Zwracając uwagę na wieloetapowość procesów badawczych, między innymi w dziedzinie farmacji, stworzone zostało specjalistyczne oprogramowanie do badań klinicznych usprawniające proces gromadzenia oraz interpretowania wyników. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich funkcji systemu, możliwym jest szybkie wprowadzanie danych oraz ich poprawne odczytywanie. Tym samym warto zaznaczyć, że programy takie, jak eCRF, czyli elektroniczne karty obserwacji klinicznej, dają szansę na bezpieczne przechowywanie danych.

 

Szeroki wachlarz możliwości eCRF

 

System eCRF stanowi innowacyjne wsparcie dla badań klinicznych oraz obserwacyjnych. Dzięki swojej wysokiej funkcjonalność pozwala także na prowadzenie:

 

 • dzienniczków obserwacji pacjentów – pomaga np. w monitorowaniu konkretnych parametrów;
 • przeprowadzanie badań market research, a w skutek tego tworzenie skutecznej wizji produktu czy marki;
 • rejestrów medycznych, jako zbioru cennych danych epidemiologicznych.

 

Ponadto intuicyjny interfejs pozwala na łatwe korzystanie z systemu i szybkie wdrążenie się w zaproponowane rozwiązanie.

 

Nie tylko innowacyjne rozwiązanie, ale także inteligentne

 

Przywołując system eCRF warto również wspomnieć, że narzędzie to pozwala na uniknięcie błędów wynikających z ludzkiej nieuwagi, a jest to możliwe między innymi dzięki zastosowaniu takich funkcji, jak:

 

 • data querty – mechanizm zapytania do wpisów;
 • audit trial – monitorowanie zmian w wartościach wpisów;
 • mailing, czyli natychmiastowe powiadomienia o niepożądanych zdarzeniach w formie e-mail;
 • statystyk progresu badania umożliwiające bieżące śledzenie postępów.

 

Każda z tych funkcji sprawia, że przeprowadzany proces badawczy zyskuje na jakości. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na podejmowanie dynamicznych decyzji w odpowiedzi na pojawiające się zdarzenia.

 

Co jeszcze ma do zaoferowania eCRF?

 

Wśród innych istotnych funkcji przywołanego oprogramowania do badań klinicznych oddziałujących pozytywnie na przebieg przeprowadzanego procesu badawczego, warto zaznaczyć także, iż eCRF:

 

 • daje możliwość wydrukowania kompletnych formularzy CRF;
 • umożliwia podgląd zgromadzonych i uporządkowanych informacji o pacjentach;
 • pozwala na nadawanie indywidualnych uprawnień użytkownikom systemu, co wpływa na wysokie bezpieczeństwo przechowywania zgromadzonych danych.

 

System stworzony dla ambitnych badaczy

 

Należy zauważyć, że system taki, jak elektroniczne karty obserwacji klinicznej, pozwala na skuteczne przeprowadzanie badań z możliwością stałego monitorowania postępów realizowanego projektu badawczego. Tym samym można powiedzieć, że eCRF jako nowoczesne narzędzie daje badaczom możliwość przeprowadzania procesów cieszących się nie tylko wiarygodnością, ale przede wszystkim efektywnością.  


Kilka ważnych informacji o badaniach obserwacyjnych

Kilka ważnych informacji o badaniach obserwacyjnych

 

Procesy badawcze w medycynie charakteryzują się wykorzystaniem specjalistycznych metod, które umożliwiają pozyskiwanie maksymalnej ilości potrzebnych informacji. Ponadto dzięki wyznaczeniu odpowiednich wymagań oraz ustaleniu zasad, realizowane procesy cieszą się nie tylko wiarygodnością pozyskiwanych danych, ale także skutecznością. Wyniki, które pozyska się w procesie badawczym, mogą przyczynić się do uskutecznia prowadzonych terapii i podnoszenia jej wyników.

 

Alternatywa dla badań klinicznych

 

Jeśli chodzi o przeprowadzanie procesów, nakierowanych na badania obserwacyjne, mówi się o nich, że stanowią dopełnienie popularnych badań klinicznych. Niestety czasami przeprowadzenie badań klinicznych jest niemożliwe (na przykład ze względu na ich wątpliwą zgodność z przyjętymi zasadami etyki). Wtedy warto zwrócić uwagę na badania takie jak obserwacyjne, które dają szansę na pozyskiwanie:

 

 • rzetelnych ocen czynników ryzyka;
 • czynników prognostycznych.

 

Na co pozwalają procesy badawcze?

 

Projekty w dziedzinie medycyny, które zorientowane są na typ badań obserwacyjnych, umożliwiają przeprowadzanie procesów, nakierowanych na:

 

 • obserwację pacjentów;
 • odnotowanie skutków stosowanej terapii leczniczej;
 • wskazywanie skutków narażenia na danych czynnik potencjalnie chorobotwórczy.

 

W zależności od wybranej metodologii badania, można przeprowadzać pomiary:

 

 • kohortowe;
 • kliniczno-kontrolne;
 • przekrojowe;
 • prospektywne;
 • retrospektywne.

 

Czym się różnią badania prospektywne od retrospektywnych?

 

Badania retrospektywne bazują na zastosowaniu dostępnej już dokumentacji medycznej, tym samym odnoszą się do wydarzeń, które miały już miejsce. Za narzędzie w tym badaniu w oczywisty sposób uznaje się analizę zgromadzonych danych. Jeśli odnieść się do badań prospektywnych to należy zauważyć, iż odnoszą się one do przyszłości, a tym samym dają szansę na:

 

 • podejmowanie działań zgodnych z ustalonym planem;
 • określanie przedziału czasowego, w którym odbędzie się badanie;
 • wskazanie danych, które są potrzebne do zrealizowania badania, a następnie ich pozyskanie.

 

Każda metoda ma swoje zalety

 

Mówiąc o badaniach obserwacyjnych warto podkreślić, iż dzięki zastosowaniu ich w procesie badawczym, można przeprowadzić stosunkowo tani proces badawczy na dużej próbie osób. Jeśli chodzi o badania retrospektywne warto zaznaczyć, iż ich zaletą jest możliwość korzystania z danych już zgromadzonych, co eliminuje konieczność przeprowadzania działań zorientowanych na ich pozyskanie. Zaś jeśli chodzi o badania prospektywne, to ich największą zaletą jest możliwość przygotowania procesu i poddanie badaniu aktualnego zagadnienia.


Badania obserwacyjne z pomocą ekspertów

Badania obserwacyjne z pomocą ekspertów

 

Choć badania obserwacyjne są tańsze niż kliniczne, to ich przeprowadzenie wciąż stanowi duże wyzwanie. Właśnie dlatego przydatna może być pomoc ekspertów, którzy pomogą w ich zaplanowaniu oraz przeprowadzeniu zgodnie z metodologią. Gdzie znaleźć takie wsparcie i co ono obejmuje?

 

Cyfrowe badanie obserwacyjne dzięki systemowi eCRF.biz™

 

Badania obserwacyjne można przeprowadzać cyfrowo dzięki systemom takim jak eCRF.biz™. Zostało ono opracowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które gwarantuje pomoc na każdym etapie tworzenia badania obserwacyjnego. Wsparcie to obejmuje:

 

 • przygotowanie zgodne z metodologią formularza CRF,
 • opracowanie dedykowanej badaniu obserwacyjnemu aplikacji webowej,
 • pomoc we wprowadzaniu poprawnych danych,
 • kodowanie niepożądanych zdarzeń,
 • analizę statystyczną rezultatów badania obserwacyjnego,
 • opracowywanie zgodnych z metodologią raportów oraz publikacji naukowych i artykułów.

 

Dlaczego warto korzystać z eksperckiego wsparcia?

 

Przeprowadzenie badania obserwacyjnego to kompleksowy proces, który trwa miesiące, a nawet lata. Część zadań można jednak zlecić ekspertom, którzy będą nie tylko czuwać nad prawidłowością całego procesu, ale również pomagać na wypadek jakichkolwiek problemów. Takie wsparcie świadczą eksperci Biostat®, którzy nie tylko dostarczają oprogramowanie eCRF.biz™ z wszystkimi dostępnymi w nim funkcjonalnościami, ale również podpowiadają, jak wykorzystać jego potencjał. Taka pomoc jest więc bezcenna i gwarantuje, że pieniądze zainwestowane w badanie obserwacyjne nie zostaną zmarnowane przez przeprowadzenie go w nieodpowiedni sposób.

 

Badania obserwacyjne z pomocą ekspertów zewnętrznych firm na najlepszy sposób, by przeprowadzić je sprawnie i zgodnie z metodologią. Zespoły chcące skorzystać z cyfrowych narzędzi do tego celu powinny sprawdzić, jak wiele możliwości daje im oprogramowanie eCRF.biz™, dzięki któremu zrealizowano już tysiące badań obserwacyjnych i klinicznych.